El Pla especial

Un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge és l’instrument tècnic i jurídic a través del qual s’estableixen els objectius de recuperació i conservació dels espais naturals. El pla defineix les característiques de l’espai, l’ordena territorialment i hi estableix una regulació d’activitats i un programa d’actuacions.

Més concretament, els plans especials tenen els objectius següents:

  • Delimitar l’espai i definir-ne les zones amb criteris de conservació
  • Garantir la conservació de les àrees d’atenció especial
  • Afavorir un ús sostenible dels recursos
  • Cohesionar l’ordenació urbanística
  • Articular les polítiques sectorials
  • Definir el marc per a l’avaluació ambiental

Els plans especials s’elaboren i es tramiten d’acord amb la legislació d’espais naturals, en concret, la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de Catalunya